Uw zoekresultaten

Privacy Policy

Privacyverklaring, gewijzigd per 25 mei 2018 i.v.m. AVG wetgeving
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Huis aan de Costa omgaat met uw gegevens.

Huis aan de Costa respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Huis aan de Costa committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement wil Huis aan de Costa duidelijkheid scheppen in hetgeen Huis aan de Costa met uw persoonlijke gegevens doet en welke gegevens er worden vastgelegd.

AVG wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming)
Bij de aanvraag van een dienst worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons en door de met ons samenwerkende makelaars, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. De website van Huis aan de Costa wordt beheerd door Huis aan de Costa.

Persoonlijke gegevens
U kunt de Huis aan de Costa website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen en of nodig hebben. Bijvoorbeeld om met u te kunnen corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op onze nieuwsbrief per email. Ook kunnen wij uw gegevens met uw toestemming doorgeven aan een van de met ons samenwerkende makelaars. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Huis aan de Costa uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw geslacht, naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Huis aan de Costa op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Huis aan de Costa.
Huis aan de Costa zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan de met ons samenwerkende makelaars die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren.

Zoekopdracht
Klanten die via de website van Huis aan de Costa of telefonisch een zoekopdracht plaatsen voor het kopen of huren van een woning, daar vragen wij uitgebreidere informatie aan. Zoals het budget waarin gezocht kan worden, de regio, aantal gewenste kamers en andere gewenste voorzieningen.

Bezoeker gegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoeker gegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de Huis aan de Costa website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker, dat wil zeggen dat de identiteit van onze bezoekers onbekend blijft. Zolang u zelf geen actie hiertoe onderneemt, zijn uw persoonlijke gegevens dus niet bekend bij ons.

Inzage, correctie of een wijziging in persoonlijke gegevens
Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan via e-mail op de hoogte stellen. Wij zullen dan contact met u opnemen en u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen. Na ontvangst van de kopie zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en een eventuele correctie doorvoeren of indien gewenst uw persoonlijke gegevens uit onze database verwijderen.

Nieuwsbrief per email
U heeft op de Huis aan de Costa website de mogelijkheid om u aan en af te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief per email. U ontvangt deze na aanmelding periodiek per e-mail. De gegevens die u bij inschrijving opgeeft, worden gebruikt om de boodschap te personaliseren en om eventuele aanbiedingen beter op uw wensen af te stemmen. U kunt uw gegevens te allen tijde wijzigen of de dienst stopzetten. Per dienst wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Prijsvragen en acties
Wanneer u reageert op een prijsvraag of een actie, vragen wij meestal een aantal persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaars op de hoogte te stellen van hun prijs en om de reacties op de actie te meten.

Hyperlinks
De website van Huis aan de Costa bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Huis aan de Costa kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Huis aan de Costa: https://www.huisaandecosta.nl.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huis aan de Costa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Huis aan de Costa zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Huis aan de Costa
info@huisaandecosta.nl

  • Walking 250 x 104
  • Like ons!

Vergelijk Advertenties